Financiering

De dagbesteding kan gefinancierd worden vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Persoonsgebonden budget(PGB)

WLZ:

Voor WLZ-zorg heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Indien u een zorgvraag of beperking heeft dan kunt u een indicatie bij het CIZ aanvragen.                        Indien U voor een indicatie in aanmerking komst, is dit in de vorm van een ZZP, het zorg-zwaarte pakket.

Deelnemers kunnen in principe via hun eigen zorginstelling dagbesteding bij  Ons T hoes krijgen. Vraag hiernaar bij de zorginstelling. We kunnen een samenwerking of onderaannemingscontract met de woonvoorziening aangaan.

WMO:

Komt U niet in aanmerking voor de WLZ, dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor de WMO. Voor een aanvraag voor vergoeding vanuit de
WMO neemt u contact op met uw gemeente.

Voor de WMO deelnemers biedt Ons T hoes op dit moment alleen  dagbesteding voor deelnemers met een PGB.

Bij de aanvraag WMO mag u kiezen uit Zorg in natura of PGB. Het PGB houdt in dat u zelf het budget beheert en u zelf mag kiezen waar u de zorg wilt inkopen.  U mag dus zelf bepalen waar u (of uw familielid waarvoor de indicatie geldt), naar de dagbesteding gaat.

Met dit budget, kunt u de dagbesteding betalen, inkopen heet dat.

We werken aan een contract met de gemeente om in de toekomst ook Zorg in natura vanuit de WMO te mogen leveren.

PGB:

Heeft u of uw kind zorg nodig door ziekte of handicap? Of heeft u zorg nodig door ouderdom? Dan kunt u een Persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Een PGB is een bedrag waarmee u zorg kunt kopen bij een zorgverlener.  Het bedrag dat u krijgt is uw budget. 

Met dit budget kunt u zorg inkopen bij Ons T hoes.

 

Zvw:

Zorg in natura (zin). Een verzekerde kan zorg in natura  aanvragen bij de zorgverzekeraar.

Bij zorg in natura (zin) heeft de zorgverzekeraar een overeenkomst met Ons T hoes, die de zorg levert. De zorgverzekeraar maakt afspraken met Ons T hoes en betaalt Ons T hoes voor de verleende zorg.